Om dit onderdeel te kunnen bekijken, heeft u de Flash Player nodig.
HomeBackingtracksMultitracksSoftwareCart
        Choose Language:          
   Login
 E-mailadres:
Paswoord:  

Klantenservice
 Paswoord vergeten?  
   Nieuwe Klant?:

      Nieuwsbrief:
           E:  
Uw Bestelling

Artikel: 0 items
Korting % | € 0.00

Netto: 0.00
BTW: 0.00   +

Totaal Prijs: 0.00
We provide the follow payment options:


Disclaimer

| Disclaimer / Privacy Policy

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle door 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. beheerde internetsites.
Het is aan te raden vooraf kennis te nemen van deze voorwaarden voordat u gebruik maakt van deze sites.
Het bezoeken van deze sites houdt in dat u instemt met deze gebruiks- leveringsvoorwaarden.

 1. Aanvaarding

Music 2 Enjoy (onderdeel en handelsnaam van 24 Se7en Music & Entertainment Ltd.) stelt zijn websites ter beschikking op basis van de volgende voorwaarden ("voorwaarden"). Het bezoeken van één van onze sites houdt automatisch in dat u deze voorwaarden accepteert.
24 Se7en Music & Entertainment Ltd. kan deze voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op haar websites publiceren.
Controleert u voorafgaand aan elk bezoek, of zich wijzigingen in de voorwaarden hebben voorgedaan.

 2. Music 2 Enjoy Website 

Op de Music 2 Enjoy website vindt u informatie over bepaalde producten en diensten van Music 2 Enjoy en kunt u bijkomende informatie aanvragen.
De website: www.music2njoy.com is de hoofdsite van Music 2 Enjoy.
De op deze site genoemde links naar dealers en distributeurs dient u te gebruiken om aanvullende informatie over producten en diensten te krijgen.

 3. Gebruik 

De Music 2 Enjoy website en de informatie die zij bevatten, worden gratis ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. behoudt zich het recht voor de Music 2 Enjoy website te wijzigen of vragen niet te beantwoorden indien deze door Music 2 Enjoy als niet relevant met betrekking tot de inhoud van de sites of de activiteiten van Music 2 Enjoy in het algemeen worden beschouwd.

In een aantal gevallen zal Music 2 Enjoy u vragen uw persoonlijke gegevens via de site aan ons door te geven als deze nodig zijn voor het uitvoeren van persoongebonden activiteiten. Dit wordt van tevoren duidelijk kenbaar gemaakt. Behoudens de verplichtingen van Music 2 Enjoy in het raam
van de Privacy Policy wordt alle informatie of al het materiaal dat via de Music 2 Enjoy website naar Music 2 Enjoy wordt gestuurd, beheerd met
inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

Door informatie of materiaal (anders dan persoonsgebonden informatie) naar Music 2 Enjoy te sturen, geeft u Music 2 Enjoy het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, ten toon te stellen, uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verspreiden. U geeft Music 2 Enjoy tevens de vrijheid om gebruik te maken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons, om welke reden ook, toestuurt. 

U verbindt zich ertoe via de website geen materiaal te publiceren of te versturen dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als: (i) lasterlijk, smadelijk, obsceen, agressief, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) in strijd met vertrouwelijkheids- of privacy-verplichtingen, of handelsgeheimen; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van derden, of waarvoor u niet over alle nodige licenties en/of goedkeuringen beschikt; (iv) een andere wetsovertreding. 

U verbindt zich er ook toe via de websites geen informatie te verzenden die zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet van een bepaald land of een bevoegde autoriteit, of een in breuk zou vormen op de rechten van een derde partij die om het even waar ter wereld afdwingbaar zijn. 

Music 2 Enjoy behoudt zich het recht voor elk materiaal waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het verboden is door deze Sectie 3, of dat in andere opzichten ongepast is, van de website te verwijderen. Niet tegenstaande de vorige bepalingen erkent u dat Music 2 Enjoy geen controle heeft over de inhoud van de websites die ter beschikking worden gesteld door andere gebruikers, en dat Music 2 Enjoy niet beweert de inhoud van dergelijke websites te controleren om de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de conformiteit ervan met de in deze Voorwaarden vermelde principes te garanderen.
 
U mag vanaf andere websites naar de Music 2 Enjoy website linken mits de inhoud van deze sites niet kan worden beschouwd als immoreel,
ongepast of op andere wijze conflicterend met de belangen van Music 2 Enjoy, zulks ter beoordeling van 24 Se7en Music & Entertainment Ltd.
Indien 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. u daarom verzoekt dient elke link naar een Music 2 Enjoy website onverwijld te worden verwijderd. 

Alle informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden, digitale downloads, demo's en software) die deel uitmaakt van de door Music 2 Enjoy beheerde website, zijn eigendom van 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. en zijn/haar leveranciers en wordt beschermd door Europese, Japanse en Internationale auteursrechten.
 
Music 2 Enjoy geeft u enkel toestemming om de Informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de Informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert en/of publiekelijk vertoont, uitvoert, distribueert of op
enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel.
Het gebruik van de Informatie op enige andere website of computernetwerk voor eender welk doel is verboden. 

Indien u de gegevens wilt gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande schriftelijk toestemming te verkrijgen
van de desbetreffende eigenaar van de auteursrechten op deze Informatie, d.w.z. 24 Se7en Music & Entertainment Ltd., haar leveranciers of andere partijen. Indien u een deel van de Inhoud rechtstreeks wil citeren in eender welk gedrukt medium, zoals magazines, vraag dan toestemming aan de webmaster: webmaster@music2njoy.com

Indien u een deel van de Informatie op CD of op een ander medium wil publiceren, geef dan precies aan welk deel van de informatie u wilt publiceren.
U gaat akkoord om 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. en de handelsnaam Music 2 Enjoy te vrijwaren van en te vergoeden voor elke claim,
eis, verlies of schade als gevolg van inbreuken op de bepalingen in deze Sectie 3.

 4. Disclaimer

Music 2 Enjoy is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de Music 2 Enjoy website, de levering of de beweerde levering, het niet-leveren of de vertraging in de levering van om het even welk product en om het even welke service in verband met de Music 2 Enjoy website.

Music 2 Enjoy is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van deze website die ook buiten de bepalingen van deze sectie 4 de relatie tussen Music 2 Enjoy en u kunnen beïnvloeden, of die op een andere manier geïmpliceerd worden door, of opgenomen zijn in deze Voorwaarden of in een ander contract, door verordeningen, wettelijke bepalingen of op een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u de Music 2 Enjoy website gebruikt op eigen risico en dat Music 2 Enjoy niet garandeert dat de Music 2 Enjoy website aan uw vereisten zal voldoen, noch dat hij altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud of diensten die door 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. ter beschikking worden gesteld via de Music 2 Enjoy website of in verband met de Music 2 Enjoy Website, worden aangeboden "ZOALS ZE ZIJN" of "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN".

Music 2 Enjoy verleent geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of diensten die via de Music 2 Enjoy website, of in verband met de Music 2 Enjoy website ter beschikking worden gesteld. Music 2 Enjoy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of diensten die in de Music 2 Enjoy website worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

Disclaimer (externe websites)

De Music 2 Enjoy website bevat links naar websites van distributeurs van de Music 2 Enjoy producten zoals die op onze websites te zien zijn.
Deze links worden ter beschikking gesteld voor uw gemak, teneinde u toe te laten na te gaan welke uw dichtstbijzijnde distributeur is, welke van onze producten er verkrijgbaar zijn, en eventueel on-line tot bestelling over te gaan.

Deze links impliceren evenwel niet dat Music 2 Enjoy enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of gebruik.
Music 2 Enjoy heeft geen enkele controle over deze websites en kan derhalve niet instaan voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid.
Music 2 Enjoy aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet met betrekking tot deze websites.

5. Aansprakelijkheid

Music 2 Enjoy, elke andere partij die betrokken is bij de 24 Se7en Music & Entertainment Group (al of niet betrokken bij de creatie, de productie, het onderhoud of de publicatie van deze Music 2 Enjoy website), of bedrijven van 24 Se7en Music & Entertainment Group, bestuurders, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of agenten van deze bedrijven zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor welke schade of welk verlies ook dat aan u of een derde wordt berokkend, inclusief en zonder beperking, elk direct of indirect verlies of schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, financiële middelen, of elk verlies of schade ontstaan door, of in verband met het onderbreken van uw activiteiten), door onrechtmatig gebruik (inclusief nalatigheid van welke aard ook), op grond van contracten of andere gronden die verband houden met de Music 2 Enjoy website, of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Music 2 Enjoy website of het materiaal op dergelijke website.
Dat geldt tevens voor, maar blijft niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten doordat u deze Music 2 Enjoy website bezoekt of gebruikt, of doordat u materiaal van deze Music 2 Enjoy website of andere websites die eraan gekoppeld zijn, download. Dit alles heeft evenwel geen invloed op uw wettelijke rechten.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Music 2 Enjoy uitsluiten of beperken veroorzaakt door haar nalatigheid, (ii) fraude, of (iii) elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.                                                                                                         

6. Privacy Policy

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Music 2 Enjoy zoals beschreven in deze sectie 6 wordt beheerst door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De informatie die u in een registratieformulier of op een andere manier verstrekt via de Music 2 Enjoy website, zal gebruikt worden door Music 2 Enjoy om de informatie en diensten aan te bieden die u via de Music 2 Enjoy website hebt aangevraagd.

De directie van 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. kan deze informatie van tijd tot tijd gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u te informeren over de andere producten of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere filialen van Music 2 Enjoy en aan derden (zoals hosting service providers) voor de hogervermelde en voor administratieve doeleinden. In het raam hiervan kunnen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige bestemmelingen kunnen zich bevinden in landen waar niet dezelfde wetten in verband met de persoonlijke gegevens gelden als in de lidstaten van de EU. Wij doen evenwel ons uiterste best teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw informatie te beschermen.
Het is onze doelstelling uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ze worden bewaard in beveiligde computer- en manuele dossiers en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan degene die in deze Privacy Policy worden vermeld.

De server die Music 2 Enjoy gebruikt om deze informatie op te slaan is uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel, is met het Internet verbonden via een firewall en is bijgevolg niet toegankelijk voor het publiek. Bij uw bezoek aan de Music 2 Enjoy website worden er deeltjes informatie, cookies genaamd, op uw computer geplaatst om statistische informatie te verzamelen, zoals navigatiepaden, aantal bezoeken, klanten die terugkeren en aantal bezoeken per pagina. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt.
Een cookie kan geen gegevens lezen op uw harde schijf. Wij gebruiken deze cookies om te bepalen hoe nuttig de informatie is die wij verstrekken en hoe gebruiksvriendelijk onze websites zijn. Music 2 Enjoy deelt de informatie uit de cookies niet met andere niet-Music 2 Enjoy entiteiten en verkoopt ze niet aan derden. Als u geen cookies van onze website wilt ontvangen kunt u uw browser zodanig instellen dat hij u vraagt of u cookies aanvaardt en u ze kunt weigeren als uw browser deze vraag stelt. U kunt ook cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser.
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren, aan te passen of te verwijderen via de aangepaste link bij uw profiel, of door hiervoor een verzoek te richten aan: webmaster@music2njoy.com

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om ons in staat te stellen u de gevraagde informatie en diensten te verstrekken, of voor elke bijkomende wettelijk vereiste periode. Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd door Music 2 Enjoy worden gewijzigd.
 
7. Handelsmerk

U mag de handelsmerken of logo’s van Music 2 Enjoy en/of 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. op geen enkele manier tonen of gebruiken zonder voorafgaande en aantoonbare toestemming van 24 Se7en Music & Entertainment Ltd.

 8. Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform het Nederlands recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

 9. Auteursrecht

Copyright © 2008 by 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om het even welk materiaal of software dat zich op de Music 2 Enjoy website bevindt, of op een met de Music 2 Enjoy website verband houdend medium werd opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te
verdelen of te publiceren, of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Music 2 Enjoy.

Versie 1.0 

Publicatiedatum: Vrijdag 11 April 2008.

 

Design by FWD Design.nl | Program by: Web Fusion Copyright 2008 by 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. All rights reserved | Privacy Policy | Copyright Policy